• Polski
  • English

 

Reach koksownie

Produkcja koksu w zakładzie koksowniczym wiąże się z otrzymywaniem surowego gazu koksowniczego, który zawiera wiele niepożądanych zanieczyszczeń. Poddanie go procesowi kondensacji i oczyszczania prowadzi do wyodrębnienia z niego dodatkowych produktów koksowania węgla, smoły koksowniczej, benzolu surowego, siarczanu amonu i siarki oraz otrzymania w efekcie tych zabiegów oczyszczonego gazu koksowniczego.
Obowiązkowi rejestracji wynikającego z zapisów Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów zmieniając dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE podlegają:
o Smoła koksownicza, 
o benzol surowy,
o Siarka
o Siarczan amonu
Gaz koksowniczy jako gaz technologiczny jest wyłączony z obowiązku rejestracji zgodnie z Załącznikiem V. 

2 stycznia 2008 roku podpisana została „Deklaracja Współdziałania”, która stanowiła dokument inicjujący współpracę pięciu polskich producentów koksu w zakresie wdrożenia systemu REACH. Deklarację Współdziałania podpisały wymienione poniżej firmy: 

Koksownia Przyjaźń S.A., Dabrowa Gornicza,
Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., Zabrze,
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Walbrzych,
Koksownia Częstochowa Nowa Sp.z o.o., Częstochowa,
Carbo-Koks Sp.z o.o., Bytom


Fakt podpisania Deklaracji potwierdził chęć utworzenia Konsorcjum Producentów Koksu dla wspólnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do rejestracji substancji produkowanych w zakładach koksowniczych, podlegających obowiązkowi rejestracji w systemie REACH.
W 2008 roku prace Konsorcjum skupiły się na przygotowaniu dokumentów do rejestracji wstępnej, opracowaniu jednolitych dla całej branży Kart Charakterystyki produktów koksowni oraz na badaniach podstawowych właściwości fizykochemicznych lotnych produktów koksowania: gazu koksowniczego, smoły koksowniczej i benzolu surowego. Ponadto prace Konsorcjum obejmowały przygotowania do dalszych prac mających na celu przygotowania dokumentacji rejestracyjnej w systemie REACH.

W dniu 23.02. 2009 podpisana została Umowa Konsorcjum, która sformalizowała ostatecznie powstanie „Konsorcjum Producentów Koksu”, którego członkami zostali sygnatariusze „Deklaracji Współdziałania”. 
Prace konsorcjum koordynowane są przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

Od stycznia 2014 roku w wyniku przekształceń własnościowych nastąpiło połączenie Koksowni Przyjaźń S.A. oraz Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. w jeden podmiot JSW KOKS S.A.