• Polski
  • English

 

Substancje podlegające rejestracji

Zakład koksowniczy produkuje głównie koks. Produktem ubocznym jest surowy gaz koksowniczy powstający podczas pirolizy koksu z wilgoci oraz części lotnych zawartych w węglu. Oczyszczania surowego gazu koksowniczego prowadzi do wyodrębnienia z niego produktów chemicznych, które zgodnie z Rozporządzeniem REACH podlegają obowiązkowi rejestracji.

Ilości wytwarzanych produktów węglopochodnych pozostają w ścisłym związku z poziomem produkcji koksu, jak również w niewielkim stopniu zależą od składu stosowanych mieszanek wsadowych i parametrów technologicznych prowadzenia baterii. Średnie uzyski masowe głównych produktów węglopochodnych koksowni, w przeliczeniu na suchy wsad węglowy podano poniżej:

      o      Smoła koksownicza: 3,5 – 4,5%,
o      Woda rozkładowa: ok. 3% (zawarta w smole i w benzolu)
o      Benzol koksowniczy: ok. 1%,
o      Amoniak: do 0,4% (usuwany w postaci siarczanu amonu lub rozkładany w odsiarczalni do azotu)
o      Gaz koksowniczy oczyszczony: ok. 16,5% (około 315 m3/Mg wsadu suchego).
    

Z uwagi na fakt, że zdolność produkcyjna koksu w Polsce wynosi aktualnie ponad 10 mln Mg/rok, to pomimo niewielkich uzysków procentowych w stosunku do ilości przerabianego węgla, wielkość produkcji produktów węglopochodnych na koksowni liczy się w tysiącach ton. Stąd roczna wielkość produkcji produktów węglopochodnych i gazu dla zakładów koksowniczych przekracza 1000 Mg/rocznie, co skutkuje najkrótszym terminem rejestracji tych produktów, do 31 grudnia 2010 roku.

 

 

KARTY CHARAKTERYSTYKI KOKSU:

Karta charakterystyki_CARBOKOKS aktualizacja 26.02.2015

Karta charakterystyki_VICTORIA

Karta charakterystyki JSW KOKS aktualizacja 01.06.2015

Karta charakterystyki CZĘSTOCHOWA NOWA